Zpracování osobních údajů

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a odst. 2 článku 37 téhož předpisu Poliklinika IPP s.r.o. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jiří Benedikt - pověřenec GDPR (DPO)
e-mail: benedikt@poliklinikaipp.cz

Zde bychom Vám rádi poskytli informace především o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další souvislosti s tím spojené.

Jaké důležité pojmy jsou spojené se zpracováním osobních údajů?

 • osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa apod.
 • subjekt údajů – osoba, k níž se osobní údaje vztahují
 • zpracování osobních údajů – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji
 • správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů
 • zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě jeho pověření
 • účel – důvod, pro který správce zpracovává osobní údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o citlivý osobní údaj, který má zvláštní povahu, jako např. údaje o zdravotním stavu
 • oprávněný zájem – zájem správce nebo i jiného subjektu, zájmy správce stanovené v právních předpisech, např. ochrana majetku kamerovým systémem
 • příjemce – osoba, které jsou osobní údaje předány

Kdo je správcem osobních údajů?

Poliklinika IPP s.r.o. (dále jen Správce)
IČO: 25057065
se sídlem Legerova 389/56, 120 00 Praha 2

PIPP jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Můžete ho kontaktovat elektronicky na emailové adrese poverenec@medireco.cz nebo korespondenčně na adrese: V jámě 699/5, 110 00 Praha 1.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • základní identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • osobní údaje získávané za účelem poskytování pracovnělékařských služeb patřící do zvláštní kategorie osobních údajů

Pro jaké účely a po jakou dobu zpracováváme osobní údaje?

Zpracování na základě plnění právní povinnosti

Poskytování Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí zdravotních služeb ze strany Správce je zákonným požadavkem vyplývajícím ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dalších právních předpisů. Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám Správce nebude moci poskytnout zdravotní služby. Tyto osobní údaje jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem poskytování pracovnělékařských služeb v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění, a Vyhlášky 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Zpracování na základě smlouvy

V případě smluvního vztahu osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání ohledně uzavření, změně nebo správy Vaší smlouvy. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu s Vámi vůbec uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Některá data zpracováváme také pro vnitřní potřebu, může se jednat o ochranu našich práv a oprávněných zájmů. Jedná se například o kontaktní údaje našich klientů zpracovávaných za účelem zasílání obchodních sdělení k poskytovaným, nebo jiným relevantním službám.

Jací jsou případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů?

 • zaměstnanec klienta, zákonný zástupce nebo opatrovník zaměstnance klienta, osoby určené zaměstnancem klienta, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem zaměstnance klienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba
 • jiní poskytovatelé zdravotních služeb (pověření poskytovatelé) za účelem provedení pracovnělékařských prohlídek a specializovaných vyšetření pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k práci
 • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace ve smyslu § 65 zákona č. 372/2011 Sb.
 • státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
 • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů, například poskytovatelé cloudových a IT služeb

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 • máte právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Správce zpracovává
 • máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů
 • máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud výmaz umožňují právní předpisy).
 • máte právo na omezení zpracování
 • máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4)
 • máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů
 • v případě, že jste osobní údaje poskytli Správci na základě souhlasu či smlouvy, máte právo:
  • získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
  • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Vašich práv či k porušení povinností Správce osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

O uplatnění výše uvedených práv, pokud není uvedeno jinak můžete žádat na e-mailové adrese: info.pls@poliklinikaipp.cz

Informace o používání cookies

Rádi bychom Vás upozornili, že na našich webových stránkách používáme některé soubory cookies. Díky cookies nacházíte přesně to, co hledáte.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá veškeré informace, které si u vás předtím uložil. Naprostá většina webových stánek využívá cookies pro svou činnost a pro jejich správné fungování. Tyto informace jsou uloženy ve Vašem prohlížeči a nikdo jiný k nim nemá přístup.

Jaké cookies používáme a proč?

Soubory cookies na našich webových stránkách můžeme rozdělit na cookies podle účelu nebo podle platnosti.
Podle účelu můžeme cookies rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé:

 • krátkodobé cookies – platí po dobu vaší navštěvy webových stránek a několik minut po opuštění stránek se vymažou z Vašeho počítače
 • dlouhodobé cookies – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit
 • Podle platnosti můžeme cookies rozdělit na klíčové, analytické, remarketingové a konverzní:
 • klíčové (funkční) cookies – krátkodobé cookies, které zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
 • analytické cookies – dlouhodobé cookies, které jsou využívány ke generování anonymních statistik o používání webu (Google Analytics, Google Tag Manager)
 • remarketingové cookies – dlouhodobé cookies, které pomáhají oslovit pacienty v reklamních plochách na jiných webových stránkách
 • konverzní cookies – dlouhodobé cookies, slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na naše webové stránky dostávají

Do cookies nejsou nikdy umisťována citlivá nebo osobní data.

Vypnutí ukládání cookies

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Cookies, které již jsou ve Vašem počítači uloženy, můžete kdykoli smazat. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v nich uvedených pokynů. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může být funkcionalita těchto stránek významně omezena.

Postup pro vypnutí cookies najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách www.aboutcookies.org

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit výše uvedená práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info.pls@poliklinikaipp.cz.